Frågor och svar

Vad är matchfixning och otillåten vadhållning?

Matchfixning handlar om att på ett otillåtet sätt förändra eller påverka utgången av en idrottstävling eller del av idrottstävling. Matchfixning sker vanligtvis för att skapa ekonomisk vinning för sig själv eller andra och är nästan alltid vadhållningsrelaterad. Otillåten vadhållning innebär att det är förbjudet att, själv eller via ombud, ingå vadhållning gällande utgången av en tävling, eller annat förhållande rörande denna, om man själv kan påverka tävlingen.

Varför förstör matchfixning tävlingsidrotten?

Matchfixning strider mot idrottens grundläggande tanke om rent spel som är en förutsättning för idrottens trovärdighet och fortlevnad. Rent spel innebär att vara ärlig mot sig själv och andra och alltid prestera sitt bästa inom ramarna för god etik och moral. Om idrottstävlingar eller delar av idrottstävlingar är uppgjorda blir idrotten i förlängningen inte intressant, varken att delta i eller att titta på; matchfixning eliminerar en del av den oförutsägbarhet som är förknippad med idrottstävlingar.

Hur går matchfixning till?

Matchfixning kan initieras av personer både utanför och innanför idrotten. Oavsett vilket går det oftast till så att en idrottare kontaktas av en person som han/hon har svårt att säga nej till, till exempel en kompis i laget eller en släkting. Om idrottaren kontaktas av en person utanför idrotten är det vanligtvis någon med koppling till kriminell verksamhet som skickligt bygger upp en vänskapsrelation med idrottaren. Sedan kommer till slut erbjudandet: en summa pengar i utbyte mot att påverka tävlingens utgång. Om man hamnar i en matchfixares klor är det i stort sett omöjligt att ta sig loss.

Vad riskerar den som deltar i matchfixning?

Den som deltar i matchfixning eller otillåten vadhållning kan stängas av från all idrott i lägst ett år och högst tio år. Matchfixare riskerar även att dömas i allmän domstol för bedrägeri eller mutbrott, brott som kan innebära fängelse. Utöver de rättsliga och idrottsliga sanktionerna riskerar man att utsätta inte bara sig själv utan också familj och vänner för våld och hot om våld. Man riskerar även hela sin idrottskarriär då man får en stämpel som matchfixare, en stämpel som i många fall sitter kvar långt efter det att den idrottsliga karriären avslutats.

Vad innebär anmälningsplikten?

Anmälningsplikt innebär en skyldighet att omgående informera om kännedom om matchfixning och otillåten vadhållning till vederbörande specialidrottsförbund (SF). För att anmäla en misstanke tas förslagsvis en första kontakt med lämplig person i den förening man tillhör innan SF kontaktas. Tips kan också lämnas anonymt via www.minmatch.se. Oavsett hur man väljer att göra sin anmälan är det viktigt att notera när detta sker så att det finns klara bevis att man uppfyllt sin anmälningsplikt. Den som bevisligen inte uppfyllt sin anmälningsplikt kan stängas av från all idrott.

Vad kan du göra för att skydda dig själv och bidra till att stoppa matchfixning?

  • Säg alltid nej direkt om någon frågar om du vill delta i matchfixning.
  • Inhämta kunskap om matchfixning så att du säkert känner igen dess tecken.
  • Minimera riskfaktorer som till exempel dålig ekonomi och missbruksproblem som kan göra dig till ett attraktivt byte för matchfixarna.
  • Uppfyll din anmälningsplikt och anmäl misstankar och all kännedom om matchfixning och otillåten vadhållning.
  • Betta inte på match eller tävling i samma serie eller turnering som du själv deltar i.