Lärarhandledning

På Min Match finns fem lektioner för gymnasiets kurser Tränings- och tävlingslära 1, Idrottsspecialisering 1 och Samhällskunskap 1b. Självklart kan lektionerna även användas i andra kurser eller som inslag under till exempel en temadag.

Lektionerna består av följande delar:

 • Mål med lektionen
 • Faktadel med diskussionsfrågor
 • Film med diskussionsfrågor
 • Avslut i helklass
 • Exit ticket

Varje lektion är anpassad för att kunna göras under en lektionstimme.

Lektion 1: Om fusk och ärlighet

 • Lektionen handlar om den svenska idrottsrörelsen, varför den är viktig och på vilka sätt den kan vara hotad.

Lektion 2: Riskfyllt spel om pengar

 • Lektionen tar upp spel om pengar som ett problem, dels för individer och även för idrotten i stort.

Lektion 3: Ett hot mot idrotten

 • Lektionen handlar om hur idrottare som luras in i matchfixning drabbas.

Lektion 4: Matchfixning och ditt ansvar

 • Lektionen handlar om vad vi kan göra för att stoppa matchfixning. Ni får också ta fram triggers som ett förebyggande arbete mot matchfixning.

Lektion 5: Matchfixning drabbar samhället

 • Lektionen handlar om matchfixning samt bakomliggande faktorer som betting, spelberoende och kriminella nätverk.

Presentation

På Min match finns även en färdig presentation med anteckningar i ett separat dokument. Båda dokumenten laddas ner som PDF-filer. För att använda presentationen i din undervisning är det viktigt att först gå igenom alla bilder och läsa anteckningarna som hör till.

Koppling till kursplaner

Kurser

Tränings- och tävlingslära 1

 • Livsstil, stödjande nätverk och omgivande miljöers betydelse för prestation samt analyser av kritiska områden för skador relaterade till elitidrott och hur alternativ tränings- och tävlingsplanering kan utvecklas.
 • Etiska normer och regler för tränings- och tävlingsaktiviteter och för idrottslig aktivitet i övrigt.

Idrottsspecialisering 1

 • Olika syn på träning och tävlande, till exempel tränarens och utövarens förväntningar och mål.

Samhällskunskap

Utifrån skolverkets skrivelser om ämnet samhällskunskap på gymnasiet skall eleverna bredda sina kunskaper om människors livsvillkor med utgångspunkt i olika samhällsfrågor. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om frågor som berör makt och demokrati. Vidare ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur samhället påverkas av digitalisering.

Centralt innehåll

För kursen Samhällskunskap 1b skriver skolverket att det centrala innehållet bland annat ska behandla samhällsekonomi, maktfördelning, privatekonomi och informationsteknikens roll i samhället.

Samtliga dessa delar vad gäller ämnets syfte, och kursen Samhällskunskap 1b:s centrala innehåll kan kopplas till samhällsproblemet matchfixning.

Ur ämnets syfte

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna breddar, fördjupar och utvecklar kunskaper om människors livsvillkor med utgångspunkt i olika samhällsfrågor. Politiska, sociala och ekonomiska band sammanlänkar i dag människor i olika samhällen över hela världen. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om frågor som berör makt, demokrati, jämställdhet och de mänskliga rättigheterna inklusive barns och ungdomars rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter.

Vidare ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur samhället påverkas av digitalisering.

Kunskaper om historiska förutsättningars betydelse för dagens samhälle samt om hur olika ideologiska, politiska, ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.