Matchfixning drabbar samhället (Sh 1b)

Mål

 • Att prata om matchfixning, dess orsaker samt dess konsekvenser.
 • Att reflektera kring risker med matchfixning.

Idrott och vadhållning

Det finns en besvärlig relation mellan idrott och spel. I spelbolagens farvatten finns ett allvarligt problem i form av matchfixning. Riggade matcher strider mot svensk idrotts grundläggande värderingar som integritet, rent spel och respekt för andra.

Ett hot mot idrotten

Matchfixning innebär att på ett otillåtet sätt förändra eller påverka utgången av en idrottstävling. Fenomenet finns över hela världen, även i Sverige. Uppgjorda idrottstävlingar är ett allvarligt hot mot tävlingsidrottens framtid. I förlängningen vill ingen vare sig delta i eller titta på uppgjorda matcher. Matchfixning är därför ett stort och växande samhällsproblem. Samtidigt kan enskilda spelare som fastnar i matchfixarnas klor drabbas av hot och utpressning. En spelare som avslöjas med att ta mutor kan stängas av i upp till tio år.

Pengar att tjäna

Spelbranschen, både den legala och den illegala omsätter enorma summor. De pengar som finns att tjäna om någon lyckas påverka ett matchresultat i förväg är enorma. De som satsar pengar vet ju på förhand vad som ska hända.

Den digitala utvecklingen påverkar

Fenomenet att spela på resultat och händelser i matcher har ökat kraftigt under de senaste tio åren. Den digitala utvecklingen samt en uppluckrad spelmarknad med företag som agerar från andra länder har bidragit till nya spelformer och spelmönster.

Internationella kopplingar

Bakom matchfixning finns både tillfälliga konspiratörer och kriminella ligor. Matchfixarnas stora problem är inte att hitta spelare eller domare att muta, utmaningen är att fixa matcher så att ingen på spelmarknaden kan se vad de gör. Om spel placeras hos asiatiska bookmakers är det mycket enklare att dölja fixandet. De använder sig av kumpaner i andra länder för att göra stora insatser i Asien, där den största omsättningen sker.

Kan matchfixning stoppas?

Riksidrottsförbundet vill stävja uppgjorda matcher genom att införa en ny spelreglering som ger straffansvar till alla delar i matchfixningskedjan. Vidare vill Riksidrottsförbundet ställa krav på spelbolagen, bland annat genom att begränsa spelutbudet på ur matchfixningsperspektiv olämpliga spelobjekt.

Uppgift: Tankekarta

Arbeta individuellt och i par

Med hjälp av en tankekarta kan du snabbt sammanställa det viktigaste i texten ni har läst.

 • Välj ut ord som du tycker är viktiga i texten, nyckelord. Skriv ned dessa på ett A4-papper.
 • Fortsätt med att komplettera din tankekarta med ord och förklaringar.
 • Gå samman med en kompis och jämför era tankekartor.

Film: Spelet

Titta på filmen Spelet och arbeta sedan med frågorna som hör till filmen.

Filmen Spelet (1:02) handlar om två hockeyspelare. De spelar i samma lag och är bästa kompisar. En av dem har ett problem, han lånar pengar och betalar aldrig tillbaka.  

Prata om i grupper

 • Hur skulle ni beskriva situationen i filmen?
 • Vilket råd skulle ni ge kompisen som lånar ut pengar?
 • Vilka risker ser ni hos personen som spelar och lånar pengar?

Film: Skulden

Titta på filmen Skulden och arbeta sedan med frågorna som hör till filmen.

Filmen Skulden(1:02) handlar om en domare i basket. Han har en äldre bror som har betytt mycket för karriären så här långt. Men hans storebror vill låna pengar och spela på nästa match han dömer.

Prata om i grupper

 • På vilka sätt står personen i filmen ”domaren” i beroendeställning till sin storebror?
 • Vilket råd skulle ni ge till ”domaren”?
 • Hur tror ni att den här berättelsen kommer att sluta?

Avslut i helklass

Diskutera filmerna ni har sett.

 • Hur vanligt tror du att scenarierna i filmerna är?
 • Vilka blir konsekvenserna för idrotten i stort av matchfixning?
 • På vilka sätt kan matchfixning drabba samhället?
 • Vad kan samhället i form av skola, polis, åklagare och riksdag göra för att stoppa matchfixning?
 • Går det att lagstifta bort matchfixning? Förklara.

Exit ticket

 • Vilka konsekvenser kan matchfixning få?
 • Vilka risker innebär spel om pengar?

Koppling till ämne och kurser

Samhällskunskap

Utifrån skolverkets skrivelser om ämnet samhällskunskap på gymnasiet skall eleverna bredda sina kunskaper om människors livsvillkor med utgångspunkt i olika samhällsfrågor. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om frågor som berör makt och demokrati. Vidare ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur samhället påverkas av digitalisering.

Centralt innehåll

För kursen Samhällskunskap 1b skriver Skolverket att det centrala innehållet bland annat ska behandla samhällsekonomi, maktfördelning, privatekonomi och informationsteknikens roll i samhället.

Samtliga dessa delar vad gäller ämnets syfte, och kursen Samhällskunskap 1b:s centrala innehåll kan kopplas till samhällsproblemet matchfixning.

Ur ämnets syfte

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna breddar, fördjupar och utvecklar kunskaper om människors livsvillkor med utgångspunkt i olika samhällsfrågor. Politiska, sociala och ekonomiska band sammanlänkar i dag människor i olika samhällen över hela världen. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om frågor som berör makt, demokrati, jämställdhet och de mänskliga rättigheterna inklusive barns och ungdomars rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter.

Vidare ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur samhället påverkas av digitalisering.

Kunskaper om historiska förutsättningars betydelse för dagens samhälle samt om hur olika ideologiska, politiska, ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.